O nama

Advokat Bojan B. Bojić, rođen je u Požarevcu, gde je stekao osnovno i osnovno muzičko obrazovanje. Završio je Prvu ekonomsku školu u Beogradu, a potom diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na pravosudno-upravnom smeru, čime je stekao stručni naziv diplomirani pravnik.

Nakon završenih osnovnih akademskih studija, upisao je i završio master akademske studije, drugog stepena, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Pravo, Krivično – pravni modul, pod – modul Suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije i time stekao akademski naziv master pravnik iz uže naučne oblasti krivično pravo. Položio je pravosudni, a zatim i advokatski ispit. 

Od 2021. godine pohađa doktorske akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, uža građanskopravna naučna oblast, sa posebnim interesovanjem za izučavanjem oblasti porodičnog i naslednog prava.

Poseduje sertifikat Pravosudne akademije  o posedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih , na osnovu kojeg može da postupa sa maloletnim učiniocima krivičnih dela u svim fazama postupka.

Pored navedenog sertifikata, poseduje i sertifikat Pravosudne akademije o posedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, na osnovu kojeg može da postupa u svim fazama postupka protiv punoletnih učinilaca krivičnih dela, koja su navedena u članu 150 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Govori engleski i nemački jezik. Engleski jezik je usavršavao u Velikoj Britaniji na Kent School of English, Broadstairs, a nemački jezik u Austriji, u Beču na INNES Institute Vienna.

Profesionalno iskustvo sticao je u Privrednom sudu u Beogradu, a potom u advokatskoj kancalariji Tomović iz Beograda i advokatskoj kancelariji Pantić iz Požarevca.

Specijalizovan je za savetovanje i zastupanje klijenata u oblasti porodičnog i naslednog prava.

Oženjen, otac dvoje dece.